Όροι & Προϋποθέσεις

Περιεχόμενο και παιχνίδια (στο εξής «Περιεχόμενο»)σας παρέχονται από την MTN Cyprus Ltd (στο εξής «MTN», «εμείς», «εμάς») και υπόκεινται στους εξής όρους και προϋποθέσεις.

«Εσείς» σημαίνει ο χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την MTN και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο το οποίο εύλογα πιστεύουμε ότι ενεργεί με δική σας εξουσιοδότηση ή γνώση, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, και της χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

Εφαρμογή
1.1. Η πρόσβαση ή φόρτωση του Περιεχομένου, θέτει σε ισχύ συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της MTN, η οποία συμπεριλαμβάνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής «η Συμφωνία»).
Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή το Περιεχόμενο από καιρού εις καιρόν εφόσον το θεωρήσουμε απαραίτητο. Η πρόσβαση και φόρτωση Περιεχομένου μετά από οποιανδήποτε τροποποίηση σας καθιστά σύμφωνους με την εν λόγω τροποποίηση. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις. Όπου υπάρχει τρίτος πάροχος Περιεχομένου, πιθανόν να συνάπτεται συμφωνία άμεσα με τον εν λόγω πάροχο περιεχομένου και θα υπόκειστε σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που θα τον διέπουν. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας υπόκειστε στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στην έκταση που αυτοί εφαρμόζονται.

1.2 Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της συμφωνίας συνδρομής σας (των προπληρωμένων και συνδρομητικών υπηρεσιών) εφαρμόζονται επίσης όταν γίνεται πρόσβαση στο Περιεχόμενο. Σε περίπτωση αντίθεσης, η παρούσα Συμφωνία θα υπερισχύσει μόνο σε σχέση με το Περιεχόμενο.

1.3 Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια.

Παροχή άδειας

2.1 Το Περιεχόμενο και οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το υλικό (κειμένων, φωτογραφιών, video, γραφικών, λογοτύπων, μουσικής, ήχων, εμπορικών σημάτων και άλλων εικόνων υλικού) που περιλαμβάνεται στο Περιεχόμενο, ανήκει στην MTN ή έχει παρασχεθεί με σχετική άδεια στην MTN από τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων.

2.2 Έχετε το δικαίωμα να φορτώσετε παιχνίδια Java στο κινητό σας μόνο μία φορά και να αποθηκεύσετε μόνο ένα αντίγραφο του Περιεχομένου αυτού στη μνήμη του κινητού σας. Δύναστε να κρατήσετε μόνο ένα αντίγραφο του Περιεχομένου αυτού για σκοπούς ασφάλειας.

2.3 Όλα τα αντίγραφα Περιεχομένου παραμένουν ιδιοκτησία είτε της MTN είτε των ιδιοκτητών των δικαιωμάτων από τους οποίους έχει παρασχεθεί το Περιεχόμενο.

2.4 Η MTN δεν αντικαθιστά ή επιστρέφει χρήματα για Περιεχόμενο σε περίπτωση διαγραφής, ζημιάς ή άλλως πως αφαίρεσης του Περιεχομένου από το κινητό σας εάν δεν ευθύνεται η ίδια.

2.5 Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για ιδιωτικούς και προσωπικούς σας σκοπούς. Δεν δύναστε να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η συμμόρφωση σας με όλες τις εύλογες οδηγίες που αφορούν τη χρήση του Περιεχομένου επιβάλλεται.

2.6 Δεν δύναστε να αντιγράψετε, διανέμετε, τροποποιήσετε, αναδιατυπώσετε, απεικονίσετε, αδειοδοτήσετε, αναμεταδώσετε, πωλήσετε, παρουσιάσετε, δημοσιεύσετε, διεξάγετε αντίστροφη μηχανική (reverse engineer) ή επιχειρήσετε την εξεύρεση του πηγαίου κώδικα (decompile) (εκτός όπου ρητά επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο ή όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία) ή άλλως πως διαθέσετε το Περιεχόμενο εν όλω ή εν μέρει. Απαγορεύεται ρητά η διαβίβαση παιχνιδιών Java (ή άλλου Περιεχομένου που ορίσει η MTN από καιρού εις καιρόν) σε τρίτους.

2.7 Πρόσβαση ή φόρτωση του περιεχομένου επιτρέπεται μόνο εφόσον είστε άνω των 16 ετών ή αφού αποδείξετε στην MTN ότι έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας. Επίσης πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση του ατόμου το οποίο χρεώνεται για το κινητό σας (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων χρήσης) προτού γίνει πρόσβαση ή φόρτωση του Περιεχομένου, είτε το άτομο που πληρώνει το λογαριασμό κινητού τηλεφώνου σας είναι ο εργοδότης σας είτε είναι οι γονείς σας. Με την φόρτωση και χρήση του Περιεχόμενου εγγυάστε στην MTN ότι είστε 16 ή 18 χρόνων για περιπτώσεις όπου το Περιεχόμενο είναι τέτοιας φύσης, όπως περιεχόμενο για ενήλικες και ότι έχετε την δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία.

2.8 Όλες οι συσκευές δεν είναι συμβατές με το Περιεχόμενο λόγω διαφορών στα χαρακτηριστικά συσκευής. Εισηγούμαστε να ελέγξετε τη συμβατότητα της συσκευής σας πριν από την πρόσβαση ή φόρτωση Περιεχομένου.

2.9 Αν χρησιμοποιείτε Περιεχόμενο που βασίζεται σε Java, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας είναι καταχωρημένη ως συσκευή με δυνατότητα υποστήριξης (είτε στην ιστοσελίδα μας ή σε οποιοδήποτε υλικό σας παρέχεται), ότι μπορείτε να λάβετε μηνύματα SMS και ότι η πύλη WAP που χρησιμοποιείτε έχει ρυθμιστεί σωστά.

2.10 Έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο σύμφωνα με τις πολιτικές χρήσης οποιωνδήποτε συνδεδεμένων δικτύων.

2.11 Οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης του Περιεχομένου χωρίς εξουσιοδότηση ή με τρόπο που να προκαλεί αδίκημα, αποτελεί παραβίαση της Συμφωνίας και μας παρέχει τη δυνατότητα να αναστείλουμε τη χρήση του Περιεχομένου. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να είστε υπόχρεοι για ζημιές, κόστος και έξοδα, τα οποία υφίσταται η MTN ως αποτέλεσμα της παραβίασης της Συμφωνίας.  Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το Δίκτυο ή το Περιεχόμενο με τρόπο που να προκαλεί διακοπή, ζημιά, μείωση της αποδοτικότητας ή εμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο του Δικτύου ή της παράδοσης του Περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει.

2.12 Φέρετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν θα γίνεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Περιεχόμενο από το κινητό σας τηλέφωνο. Θα έχετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του κινητού σας είτε αυτές είναι εξουσιοδοτημένες από εσάς είτε όχι, μέχρι να ειδοποιήσετε την MTN για τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση και μέχρι η MTN να διακόψει την πρόσβαση στο Περιεχόμενο από το κινητό σας τηλέφωνο.

2.13 Αν κάποιος απαιτήσει ή απειλήσει ότι θα απαιτήσει ή ξεκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον σας πρέπει να ειδοποιήσετε την MTN αμέσως και να διακόψετε αμέσως τις πράξεις για τις οποίες γίνεται το παράπονο. Εάν η MTN σας το ζητήσει πρέπει να διευκρινίσετε τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων γραπτώς. Αν δεν σταματήσετε τις πράξεις για τις οποίες έγινε το παράπονο έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη χρήση του Περιεχομένου.

2.14 Εάν αναστείλουμε τη χρήση του Περιεχομένου για παραβίαση οποιουδήποτε μέρους της Συμφωνίας αυτής, δεν θα την αποκαταστήσουμε έως ώτου μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παραβίαση.

2.15 Εγγυήσεις εκ μέρους σας: Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς, τους δικαιοπαρόχους μας και τους παρόχους υπηρεσιών για οποιεσδήποτε απώλειες, διαδικασίες, ζημιές, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ευλόγων νομικών κόστων και εξόδων) ή υποχρεώσεις που επιβαρύνουν την MTN, ή τους δικαιοπαρόχους της ως αποτέλεσμα αξίωσης τρίτου μέρους λόγω της χρήσης σας του Περιεχομένου (ή χρήσης του Περιεχομένου από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο Περιεχόμενο μέσω του κινητού σας τηλεφώνου) που προκαλείται από την παραβίαση ή μη τήρηση της Συμφωνίας. Θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που λάβουμε οποιανδήποτε απαίτηση και εσείς με την παρούσα παρέχετε στην MTN πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπίζεται, συμβιβάζει ή διευθετεί τέτοιες απαιτήσεις και θα παρέχετε στην MTN και/ή της δικαιοπαρόχους της όλη την απαραίτητη βοήθεια για να υπερασπιστεί τέτοιες απαιτήσεις με δικά σας έξοδα.

Παράδοση Περιεχομένου

3.1 Είναι εις γνώσιν σας  ότι η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και η παράδοση του Περιεχομένου καθώς η διεξαγωγή και ο χρόνος απάντησης ή μετάδοσης μηνυμάτων υπόκεινται στην τεχνολογία στην οποία βασίζεται το Περιεχόμενο και η οποία μπορεί να επηρεαστεί από την απόδοση του δικτύου και άλλους λειτουργικούς παράγοντες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της MTN  συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, συμφόρηση, κάλυψη δικτύου, κακή σύνδεση και την απόδοση ασύρματων συσκευών.

3.2 Εάν είστε συνδεδεμένοι σε εθνικό ή διεθνές δίκτυο περιαγωγής, θα έχετε τη δυνατότητα φόρτωσης ή πρόσβασης σε Περιεχόμενο, δεδομένου ότι η MTN βρίσκεται σε συμφωνία με το εν λόγω δίκτυο περιαγωγής. Οι χρεώσεις περιαγωγής εφαρμόζονται τη στιγμή της φόρτωσης ή πρόσβασης Περιεχομένου ενώ είστε συνδεδεμένοι με οποιοδήποτε ξένο δίκτυο, εθνικό ή διεθνές.  Καθότι η περιαγωγή συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από δίκτυα που δεν ανήκουν στην MTN, συμφωνείτε ότι η MTN δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οποιοσδήποτε εξωτερικός φορέας παρέχει ή παραλείπει να παρέχει οποιανδήποτε υπηρεσία (αποσύνδεση, έλλειψη κάλυψης, ή απόδοση του δικτύου.)

3.3 Η MTN δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιανδήποτε αποτυχία παράδοσης Περιεχομένου σε σας εάν το κινητό σας δεν είναι ενεργοποιημένο, δεν είναι ρυθμισμένο σωστά, η απάντηση σας δεν είναι στη σωστή μορφή, το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται εκτός κάλυψης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορείτε να εντοπιστείτε, ή έχετε τοποθετήσει φραγή σε υπηρεσίες κειμένου/WAP/Java, ή είστε συνδρομητής προπληρωμένης σύνδεσης και δεν έχετε μονάδες, ή το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή η μνήμη του κινητού σας είναι πλήρης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που είναι εκτός του δικού μας ελέγχου ή εκτός ελέγχου του τρίτου ατόμου που παραδίδει το Περιεχόμενο.

3.4 Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο έχει αποθηκευτεί στη συσκευή σας θα χαθεί εάν η συσκευή σας αναβαθμιστεί ή αντικατασταθεί.

3.5 Χρεώσεις γίνονται για την περιήγηση ή πρόσβαση σε Περιεχόμενο ακόμα και αν αποφασίσετε να μην φορτώσετε Περιεχόμενο. Εάν έχετε εγγραφεί στο σχέδιο της MTN για Απεριόριστη Χρήση Δεδομένων, τότε δεν θα γίνεται χρέωση για περιήγηση ή πρόσβαση σε Περιεχόμενο δεδομένου ότι είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο της MTN.

3.6 Το Περιεχόμενο δεν δύναται να ανταλλαχθεί και/ή επιστραφεί.

3.7 Πιθανόν να τροποποιήσουμε το Περιεχόμενο ή τις τεχνικές προδιαγραφές του Περιεχομένου από καιρού εις καιρόν.

3.8 Πιθανόν να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε το Περιεχόμενο οποιανδήποτε στιγμή, για τεχνικούς, εμπορικούς, ή λειτουργικούς λόγους ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση που αποσύρουμε το Περιεχόμενο μόνιμα, θα ενημερώσουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα προτού αποσυρθεί το Περιεχόμενο. Ανάλογα με το λόγο της αναστολής, απόσυρσης ή τροποποίησης, δεν καθίσταται πάντα δυνατόν να δοθεί προηγούμενη προειδοποίηση.

3.9 Επιβεβαιώνετε ότι οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο μέλος της MTN δύναται να χρησιμοποιήσει και κοινοποιήσει πληροφορίες που κατέχει για σας σε άλλες εταιρείες του ομίλου, για σκοπούς έρευνας της αγοράς και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της MTN. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποστολή διαφημιστικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS αναφορικά με το Περιεχόμενο ή άλλα παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες εκτός και αν μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους διαφημίσεις.

Εγγύηση

4.1 Η MTN δεν φέρει ευθύνη για προσωρινή μη-διαθεσιμότητα του Δικτύου της, απώλεια, καθυστερημένη λήψη ή μη διαβίβαση οποιασδήποτε φόρτωσης, μετάδοσης ή άλλης επικοινωνίας. Το Περιεχόμενο το οποίο προέρχεται από ευρεία γκάμα πηγών, παρέχεται σε σας «ως έχει» και η MTN δεν εγγυάται ότι το Περιεχόμενο αυτό είναι ικανοποιητικής ποιότητας, κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό, αξιόπιστο, ακριβές, ολοκληρωμένο, ασφαλές ή αλάνθαστο.

4.2 Εκτός όπου ρητά ορίζεται στην παρούσα και στην πλήρη έκταση που το επιτρέπει ο νόμος, η MTN απαλλάσσεται από όλες τις άλλες εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλους όρους είτε ρητούς είτε σιωπηρούς, γραπτούς ή προφορικούς, σε σχέση με το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης, προϋπόθεσης ή όρου εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη-παραβίασης. Εάν το Περιεχόμενο που έχετε αγοράσει είναι ελαττωματικό, μοναδική λύση είναι να αναζητήσετε επιστροφή χρημάτων από τον πάροχο τον οποίο έχετε αγοράσει το Περιεχόμενο. Το Περιεχόμενο δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό εάν το ελάττωμα προέρχεται από το κινητό σας τηλέφωνο ή τη σύνδεση WAP σας.

4.3 Εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, η MTN και οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στην παροχή του Περιεχομένου, δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προέρχονται από τη χρήση σας ή την μη ικανότητά χρήσης σας του Περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή των εξόδων προσφοράς υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αυτές οι ζημιές οφείλονται στο συμβόλαιο, σε αμέλεια, αδικοπραξία ή άλλως πως.

4.4 Κανένα σημείο της Συμφωνίας αυτής δεν δύναται να επηρεάσει τα συνταγματικά σας δικαιώματα ως καταναλωτής ή να εξαιρέσει ή περιορίσει την ευθύνη μας σε περίπτωση (i) θανάτου ή προσωπικής βλάβης που οφείλεται σε αμέλεια δική μας, (ii) απάτης, (iii) οποιασδήποτε άλλης ευθύνης η οποία δυνατόν να μην εξαιρείται ή περιορίζεται από τον ισχύοντα νόμο.